Ban tổ chức cuộc thi giải toán qua mạng Internet trân trọng thông báo:

Hà Ni, ngày 31 tháng 5 năm 2011

Hin nay hc sinh cp tiu hc và trung hc cơ s đã bt đu ngh hè nên Vòng thi cp tnh cuộc thi gii toán qua Internet dành cho hc sinh cp tiu hc và trung hc cơ s s được t chc vào tháng 8 hoc tháng 9 năm 2011.

Lch thi c th được thông báo trên trang Web Violympic.vn vào cui tháng 7 năm 2011.

Trân trọng.

BAN TỔ CHỨC